Mrs Trinh - Ecopark

Mrs Trinh - Ecopark

Ms Hải- Star City

Ms Hải- Star City

Mr Vũ - Đội Cấn

Mr Vũ - Đội Cấn

Mr Sơn- Mandarin

Mr Sơn- Mandarin

Mr Hoàng- Thái Nguyên

Mr Hoàng- Thái Nguyên

Mr Hùng- Royal

Mr Hùng- Royal

Mr Vinh- Mandarin

Mr Vinh- Mandarin

Mr Khương- Hải Dương

Mr Khương- Hải Dương

Mr Thọ- Mỹ Đình

Mr Thọ- Mỹ Đình

Mr Nghĩa- Mandarin

Mr Nghĩa- Mandarin

Ms Quỳnh- Nguyễn Phong Sắc

Ms Quỳnh- Nguyễn Phong Sắc

MS Hương- Mulberry Lane

MS Hương- Mulberry Lane