Ms Hai- Star City

Ms Hai- Star City

Mr Vu- Doi Can

Mr Vu- Doi Can

Mr Son- Mandarin

Mr Son- Mandarin

Mr Hoang- Thai Nguyen

Mr Hoang- Thai Nguyen

Mr Vinh- Mandarin

Mr Vinh- Mandarin

Mr Khuong- Hai Duong

Mr Khuong- Hai Duong

Mr Tho- My Dinh

Mr Tho- My Dinh

Mr Nghia- Mandarin

Mr Nghia- Mandarin

Ms Quynh- Nguyen Phong Sac

Ms Quynh- Nguyen Phong Sac

Ms Huong- Mulberry Lane

Ms Huong- Mulberry Lane

Mrs Lien- Tran Duy Hung

Mrs Lien- Tran Duy Hung

Mr Hoi- Bac Ninh

Mr Hoi- Bac Ninh