Chairman

Billy Nguyen

"Không có gì là hoàn hảo, nhưng mọi thứ đều có thể tốt hơn"